Do głównych celów Stowarzyszenia należy przede wszystkim poprawa jakości i skuteczności procesów restrukturyzacji na polskim rynku. Stowarzyszenie przyjęło sobie również za cel opracowanie i promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania i sposobu przeprowadzania procesów restrukturyzacji i likwidacji oraz stworzenie platformy wymiany informacji, poglądów i praktycznych doświadczeń profesjonalnych uczestników tego rynku.

Jesteśmy organizacją reprezentującą praktyków restrukturyzacji w rozmowach z przedstawicielami sądów, organizacji syndyków, jak również w procesach formalnych dotyczących zmian regulacji w zakresie restrukturyzacji i likwidacji. Stowarzyszenie aktywnie angażowało się w konsultacje społeczne planowanych zmian ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze i ściśle współpracowało z powołanym przez Ministra Sprawiedliwości Zespołem ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Pełniliśmy rolę recenzenta oraz przedstawialiśmy swoje stanowisko odnośnie do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze.

Zarówno nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne, jak i znowelizowana ustawa Prawo upadłościowe weszły w życie dnia 1 stycznia 2016 roku. Stowarzyszenie obecnie angażuje się w działania mające na celu badania i ocenę wejścia w życie i wpływu nowych przepisów na procesy restrukturyzacji ujęte jako sposób rozwiązania problemów finansowych przedsiębiorców.

Stowarzyszenie organizuje regularne spotkania swoich członków, podczas których omawiane są aktualne problemy restrukturyzacji na polskim rynku. Stowarzyszenie zamierza nawiązać aktywną współpracę z międzynarodowymi oddziałami Turnaround Management Association (TMA) oraz INSOL, jak również innymi lokalnymi stowarzyszeniami o zbliżonym charakterze.

Stowarzyszenie to niezależna organizacja non profit, której członkowie są osobami fizycznymi, a wszystkie działania finansowane są ze składek członkowskich.