TEKST JEDNOLITY
(ze zmianami przyjętymi na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji w Polsce
w dniu 26 czerwca 2014 roku)

STATUT
Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji w Polsce
ROZDZIAŁ I
STOWARZYSZENIE

§ 1
Nazwa Stowarzyszenia

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji w Polsce” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2
Siedziba, Czas Trwania i Terytorialny Zakres
Działalności Stowarzyszenia

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

4. Stowarzyszenie może być członkiem lub współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym celu działania, w tym w szczególności współpracować z organizacjami związanymi z Turnaround Management Association, spółką nieprowadzącą działalności gospodarczej, utworzoną zgodnie z prawem stanu Illinois Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (zwaną dalej „TMA”).

§ 3
Cele Stowarzyszenia

1. Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz środowiska profesjonalnie zajmującego się restrukturyzacją przedsiębiorstw i instytucji oraz problematyką związaną z niewypłacalnością przedsiębiorstw i upadłością polegające na:

(a) stanowieniu forum dla dyskusji, wymiany informacji i doświadczeń zawodowych, dzielenia się wiedzą i współpracy wśród osób i instytucji zawodowo zajmujących się restrukturyzacją oraz niewypłacalnością przedsiębiorstw i upadłością, w tym prawem, finansami oraz organizacją i zarządzaniem;

(b) promowaniu wysokich standardów etycznych i zawodowych w zakresie praktyk zarządzania i sposobów przeprowadzania procesów restrukturyzacji i upadłości;

(c) popularyzacji najlepszych rozwiązań praktycznych w zakresie restrukturyzacji („best practices”) wśród osób i środowisk zaangażowanych w procesy legislacyjne dotyczące aspektów restrukturyzacji, niewypłacalności i upadłości oraz konkretne procesy/transakcje restrukturyzacyjne i upadłości.

2. Prowadzenie działalności ukierunkowanej na osiągnięcie zysków finansowych nie jest celem Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

(a) popieranie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej;

(b) opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków w zakresie problematyki związanej z restrukturyzacją i upadłością;

(c) samodzielną organizację i popieranie organizowanych przez inne podmioty konferencji, seminariów i szkoleń, których tematyka jest zgodna z celami Stowarzyszenia;

(d) ułatwianie kontaktów osób fizycznych i prawnych zainteresowanych przedmiotem działania Stowarzyszenia;

(e) współpracę w kraju i zagranicą z organizacjami i instytucjami, których cele i działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia, w tym z zagranicznymi organizacjami związanymi z TMA.

ROZDZIAŁ II
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

§ 4
Kategorie

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby aktywnie zaangażowane w problematykę restrukturyzacji i upadłości, które zamierzają realizować cele Stowarzyszenia.

2. Istnieją trzy kategorie członków Stowarzyszenia (zwane dalej „Kategoriami”):

(a) członkowie zwyczajni;

(b) członkowie honorowi;

(c) członkowie wspierający.

3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która jest bezpośrednio zaangażowana w procesy restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw (np. prawnicy, księgowi, doradcy finansowi, managerowie zajmujący się zarządzaniem kryzysowym, osoby posiadające licencję syndyka).

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój nauki albo praktyki związanej z restrukturyzacją i upadłością lub w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, krajowa lub zagraniczna, o ustalonej reputacji, zajmująca się sprawami w zakresie restrukturyzacji i zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz wsparcie i pomoc finansową lub rzeczową na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez właściwie umocowanego przedstawiciela.

§ 5
Prawa i obowiązki członków

1. Wszyscy członkowie mają prawo do:

(a) uczestnictwa w spotkaniach i innych inicjatywach służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;

(b) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia;

(c) wskazywania w życiorysach, notatkach biograficznych oraz materiałach marketingowych, że są członkami Stowarzyszenia danej Kategorii.

2. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

(a) przestrzegać postanowień Statutu oraz stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia;

(b) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia;

(c) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

(d) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, w tym w szczególności promować swoją postawą wysokie standardy etyczne i zawodowe w zakresie praktyk zarządzania i sposobów przeprowadzania procesów restrukturyzacji i upadłości;

(e) godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru.

3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich oraz czynne i bierne prawo wyborcze i głos stanowiący na Walnych Zebraniach Członków.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku regularnego opłacania składek członkowskich oraz nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego na Walnych Zebraniach Członków, przy czym mogą w nich uczestniczyć z głosem doradczym.

5. Członkowie wspierający mają obowiązek udzielania wsparcia finansowego na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego na Walnych Zebraniach Członków, przy czym mogą w nich uczestniczyć z głosem doradczym.

§ 6
Przyjęcie w Poczet Członków

1. Osoby ubiegające się o przyznanie statusu członka zwyczajnego składają pisemną deklarację oraz są zobowiązane do udzielenia, na prośbę Zarządu, wszystkich informacji koniecznych do rozpoznania wniosku o członkostwo. Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne musi uzyskać umotywowaną rekomendację co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z których jeden jest członkiem Zarządu.

2. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, krajowa lub zagraniczna, o ustalonej reputacji, zajmująca się sprawami w zakresie restrukturyzacji i zainteresowana działalnością Stowarzyszenia uzyskuje wystosowane przez Zarząd Stowarzyszenia zaproszenie do ubiegania się o przyznanie statusu członka wspierającego, a następnie składa pisemną deklarację.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.

4. Tytuł członka honorowego nadaje w drodze uchwały Zarząd po wyrażeniu zgody przez osobę zainteresowaną.

§ 7
Ustanie Członkostwa

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

(a) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

(b) śmierci osoby fizycznej, utraty osobowości prawnej, zdolności prawnej lub likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

(c) podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

2. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu ze Stowarzyszenia:

(a) z powodu zalegania z zapłatą składek członkowskich za okres przekraczający dwanaście miesięcy;

(b) w przypadku członka wspierającego także z powodu nierealizowania przez członka wspierającego obowiązku wspierania działalności Stowarzyszenia;

(c) za zachowania sprzeczne ze statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia, w tym w szczególności za zachowania sprzeczne z obowiązkiem realizacji własną postawą celu Stowarzyszenia polegającego na promowaniu wysokich standardów etycznych i zawodowych w zakresie praktyk zarządzania i sposobów przeprowadzania procesów restrukturyzacji i upadłości.

3. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia zainteresowanemu złożenie wyjaśnień na piśmie albo osobiście.

4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powinno być wniesione co najmniej dwadzieścia jeden dni przed terminem najbliższego Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania członkostwo w Stowarzyszeniu podlega zawieszeniu.

ROZDZIAŁ III
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 8
Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są:

(a) Walne Zebranie Członków;

(b) Zarząd;

(c) Komisja Rewizyjna.

§ 9
Kadencja

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wynosi dwa lata.

§ 10
Większość głosów

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów członków zwyczajnych, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 11
Walne Zebranie Członków

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

2. Nie później niż do dnia 15 czerwca każdego roku Walne Zebranie Członków zbiera się w celu zatwierdzenia rocznych sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i sprawozdania finansowego (Zwyczajne Walne Zebranie Członków). Zarząd może zwołać Walne Zebranie Członków również w innych sprawach i terminach (Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków).

3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie wszystkich członków pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez członka co najmniej czternaście dni przed datą zebrania. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków umieszcza się także, z zachowaniem powyższego terminu, na stronie internetowej Stowarzyszenia (jeśli takowa istnieje). Ogłoszenie pozostaje na stronie internetowej Stowarzyszenia aż do dnia Walnego Zebrania Członków. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w terminie czternastu dni od daty otrzymania pisemnego umotywowanego wniosku Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. W przypadku braku zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej, a także Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia wniosku Komisji Rewizyjnej albo członków zwyczajnych, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, Walne Zebranie Członków może zwołać Komisja Rewizyjna z odpowiednim zastosowaniem zasad z pkt. 3 powyżej.

5. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków zawiera porządek obrad.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy między innymi:

(a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;

(b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

(c) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

(d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

(e) wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu oraz odwołanie Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji;

(f) uchwalanie zmian statutu;

(g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

7. Uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3 głosów.

8. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim może ono obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.

9. Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków uprawnione są osoby będące członkami Stowarzyszenia w dniu wysłania zawiadomienia o posiedzeniu.

10. Członkowie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i głosować przez pełnomocników. Członek Zarządu może być pełnomocnikiem. Każdy uprawniony do głosowania ma jeden głos.

11. Głosowanie jest jawne, chyba że Przewodniczący, samodzielnie lub na wniosek członka uprawnionego do głosowania, zarządzi głosowanie tajne.

12. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.

§ 12
Zarząd

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż dwunastu członków. W skład Zarządu wchodzą:

(a) Prezes;

(b) trzech Wiceprezesów;

(c) członkowie.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

(a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;

(b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych;

(c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

(d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

(e) zapewnienie realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków;

(f) informowanie członków Stowarzyszenia o działalności Stowarzyszenia i jego organów;

(g) powoływanie zespołów programowych albo innych komisji merytorycznych do realizacji określonych zadań;

(h) określanie wysokości i zasad zapłaty składek członkowskich;

(i) powierzanie członkom wybranym Zarządu pełnienia funkcji Sekretarza i Skarbnika oraz określanie zakresu ich kompetencji;

(j) wybór spośród członków Zarządu trzech Wiceprezesów Zarządu.

3. Członkowie Zarządu są zobowiązani działać w dobrej wierze i w najlepiej pojętym interesie Stowarzyszenia, a po zakończeniu sprawowania funkcji w sposób, który nie jest sprzeczny z najlepiej pojętym interesem Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu są zobowiązani zachować w tajemnicy informacje oznaczone przez Zarząd jako poufne oraz informacje, których charakter wskazuje, że powinny zostać zachowane w tajemnicy.

4. W razie rezygnacji lub odwołania członka Zarządu lub ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu w trakcie kadencji, Zarząd może w drodze uchwały dokooptować nowych członków, jednak liczba członków dokooptowanych nie może stanowić więcej niż połowy pierwotnego składu Zarządu. Kadencja dokooptowanych członków Zarządu kończy się z upływem kadencji Zarządu.

5. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku, co do zasady raz w każdym półroczu. W okresie pierwszego roku kalendarzowego istnienia Stowarzyszenia Zarząd zbiera się w miarę potrzeby.

6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes albo Wiceprezes, wysyłając pocztą elektroniczną albo faksem zawiadomienie do wszystkich członków Zarządu co najmniej pięć dni przed terminem posiedzenia.

7. Zawiadomienie powinno zwierać proponowany porządek obrad.

8. Zarząd może odbyć posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prezes albo Wiceprezes przekazuje wszelkie istotne informacje w tym zakresie w zaproszeniu. Dla podjęcia uchwały Zarządu w trybie pisemnym wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.

9. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jego członków.

10. W przypadku istniejącej albo potencjalnej sprzeczności interesów członka Zarządu z interesami Stowarzyszenia w kwestii rozstrzyganej przez Zarząd (konflikt interesów), członek Zarządu jest zobowiązany poinformować Zarząd o tej sprzeczności przed rozstrzygnięciem takiej sprawy oraz wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu, jeśli pozostali członkowie Zarządu zalecą to bezwzględną większością głosów.

11. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

12. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.

13. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji za pisemnym wypowiedzeniem.

§ 13
Prezes

1. Prezes Stowarzyszenia:

(a) kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia;

(b) zwołuje posiedzenia Zarządu, proponuje porządek obrad oraz kieruje pracami Zarządu;

(c) przedstawia Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie Zarządu.

2. Funkcję Prezesa można pełnić nieprzerwanie przez nie więcej niż trzy kadencje.

3. Prezes może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja dochodzi do skutku z chwilą doręczenia oświadczenia o rezygnacji przynajmniej jednemu członkowi Zarządu.

4. W przypadku rezygnacji albo odwołania Prezesa Zarządu, członkowie zarządu wybierają spośród swojego grona osobę pełniącą obowiązki Prezesa Zarządu. Osoba ta pełni obowiązki Prezesa do daty najbliższego Walnego Zebrania Członków, na którym powinien zostać powołany nowy Prezes Zarządu.

§ 14
Wiceprezesi

1. Wiceprezesi pełnią w Stowarzyszeniu funkcje wykonawcze.

2. Każdy z Wiceprezesów może odpowiadać za określoną dziedzinę działań Stowarzyszenia (np. public relations, stosunki międzynarodowe, fundusze).

3. Wiceprezes może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja dochodzi do skutku z chwilą doręczenia oświadczenia o rezygnacji przynajmniej jednemu członkowi Zarządu.

4. Wiceprezes może zostać w każdym czasie odwołany z pełnionej funkcji uchwałą Zarządu. Odwołanie dochodzi do skutku z chwilą doręczenia oświadczenia o odwołaniu.

§ 15
Reprezentacja oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia

1. Reprezentacja Stowarzyszenia jest dwuosobowa. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes albo Wiceprezes działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

2. Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia zaciąga Prezes albo Wiceprezes działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 16
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna spośród swojego grona wybiera Przewodniczącego.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

(a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;

(b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków;

(c) kierowanie wniosków do Zarządu o podjęcie albo zaniechanie określonych działań w razie stwierdzenia naruszenia Statutu;

(d) składnie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku, jej członkowie mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

4. Komisja Rewizyjna może odbyć posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dla podjęcia uchwały Komisji Rewizyjnej w trybie pisemnym wymagana jest zgoda wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

5. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej dwóch jej członków.

6. Członek Komisji Rewizyjnej może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji za pisemnym wypowiedzeniem.

7. W razie rezygnacji lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej lub ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu w trakcie kadencji, Komisja Rewizyjna może w drodze uchwały dokooptować nowego członka, jednak liczba członków dokooptowanych nie może stanowić więcej niż połowy składu Komisji Rewizyjnej. Kadencja dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej kończy się z upływem kadencji Komisji Rewizyjnej.
ROZDZIAŁ IV
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 17
Majątek Stowarzyszenia

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Rok obrachunkowy Stowarzyszenia trwa od dnia 1 stycznia do 31 grudnia. Pierwszy rok obrachunkowy Stowarzyszenia kończy się 31 grudnia 2011 roku.

4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadanie innym podmiotom.

§ 18
Rozwiązanie i Likwidacja Stowarzyszenia

5. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

6. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. W szczególności Walne Zebranie Członków może wskazać organizację lub instytucję, na rzecz której przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.