Anna Maria Pukszto

Prezes Zarządu SPR
Radca prawny, partner kierująca Praktyką ds. Restrukturyzacji, Niewypłacalności i Upadłości, członek Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażu
Dentons

Jest uznanym i polecanym ekspertem w zakresie restrukturyzacji i upadłości, w tym upadłości transgranicznych oraz transakcji sprzedaży aktywów i długów niewypłacalnych przedsiębiorców. Była konsultantem Banku Światowego w projekcie dotyczącym oceny ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz instrumentów ochrony praw wierzycieli w polskim prawie, autorem i współautorem licznych publikacji, w tym raportów wydanych przez Parlament Europejski dotyczących propozycji harmonizacji prawa upadłościowego na poziomie wspólnotowym. W maju 2015 roku została powołana przez Ministra Gospodarki w skład Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego. W ramach praktyki postępowań sądowych koncentruje się na zagadnieniach związanych z upadłością (w tym zaskarżaniu transakcji ze szkodą dla wierzycieli), jak również sporach infrastrukturalnych i gospodarczych.

W swojej praktyce w dziedzinie arbitrażu uczestniczyła w wielu głośnych postępowaniach dotyczących inwestycji zagranicznych w Polsce i transakcji handlowych (w tym sporach rozstrzyganych przez trybunały arbitrażowe przy LCIA, ICC, VIAC) oraz postępowaniach post-arbitrażowych.

Anna Garwolińska

Wiceprezes Zarządu SPR
Prezes, Supervisor
Glaubicz Garwolińska Consultants

Posiada wieloletnie, ugruntowane doświadczenie w komunikacji społecznej dotyczącej procesów restrukturyzacyjnych oraz doradztwie strategicznym dla firm.

Była dziennikarka TVP zajmującą się najważniejszymi wydarzeniami na temat procesów prywatyzacji. W latach 90. była doradcą Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Uczestniczyła w większości procesów prywatyzacyjnych firm w Polsce. Przygotowywała strategie komunikacji dla spółek, które jako pierwsze debiutowały na GPW.

Międzynarodowy specjalista w dziedzinie doradztwa strategicznego, komunikacji korporacyjnej
i kryzysowej. Nadzoruje pracę zespołu konsultantów przygotowujących kompleksowe strategie komunikacji dla firm i osób fizycznych. Za swoją działalność Anna Garwolińska była wielokrotnie nagradzana w rankingach biznesowych, konsumenckich i branżowych (m.in. Home&Market, Złote Spinacze, Liderzy Branży PR miesięcznika Press).

Anna Garwolińska jest akcjonariuszem jednej z największych na świecie niezależnych organizacji branżowych WORLDCOM Public Relations Grup. Była i jest także członkiem wielu rad nadzorczych. Należy do Międzynarodowego Zrzeszenia Niezależnych Konsultantów Marketingowych, Polskiej Rady Biznesu. Jest członkiem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji. W 2010 r. została nagrodzona
w finale I Edycji Konkursu „Bizneswoman Roku”, organizowanego przez Radio PiN. W roku 2011 wzięła udział – jako inwestor – w pierwszej i drugiej edycji polskiej wersji programu „Dragons Den – jak zostać milionerem”.

Michał Barłowski

Członek Zarządu SPR
Radca prawny, starszy doradca
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym. Doradza w przygotowywaniu i przeprowadzaniu transakcji fuzji i przejęć, świadczy pomoc prawną przy łączeniach i podziałach spółek. Zajmuje się również prawem korporacyjnym i holdingowym oraz doradza przy restrukturyzacjach, także podmiotów zagrożonych niewypłacalnością. W latach 90. zajmował się przekształceniami własnościowymi przedsiębiorstw państwowych i wprowadzaniem akcji na GPW (w tym spółek z tzw. „pierwszej piątki”). Oprócz zagadnień dotyczących restrukturyzacji i upadłości, od połowy lat 90. zajmuje się transakcjami M&A. Prowadził m.in. pierwszą w Polsce transgraniczną upadłość polskiej spółki na podstawie Rozporządzenia WE 1346/2000 zakończoną wykreśleniem spółki z rejestru. Doradzał przy jednym z pierwszych połączeń transgranicznych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.  Doradzał przy prowadzeniu  postępowania naprawczego polskiego przedsiębiorcy na gruncie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.
Jest współautorem szeregu publikacji i artykułów dotyczących upadłości, restrukturyzacji i transakcji M&A,w tym książek wydanych w 2011: „Transakcje przejęć i fuzji” oraz „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki”, jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych m.in IBA, UIA, jest   współprzewodniczącym polskiego działu Sekcji Międzynarodowej NYSBA, redaktorem na Polskę periodyku International Corporate Rescue wydawanego przez Chase Cambria. W maju 2012 roku został członkiem grupy ekspertów doradzającej Komisji Europejskiej w zakresie zmiany Rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego.

Henryk Ciesielski

Wiceprezes Zarządu SPR, członek założyciel
Dyrektor w praktyce wycen finansowych oraz doradztwa transakcyjnego i restrukturyzacyjnego
Duff & Phelps (dawniej American Appraisal)

Specjalista w zakresie kompleksowych zagadnień związanych z wyceną przedsiębiorstw i aktywów oraz doradztwa transakcyjnego w regionie Europy Środkowej.  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie corporate finance, przede wszystkim w zakresie wycen, jak również w przeprowadzaniu procesów akwizycji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.  Doradzał wielokrotnie klientom z wielu branż tradycyjnego przemysłu, usług oraz nowych technologii jak również funduszom private equity oraz instytucji finansowych.  Jest członkiem wielu grup eksperckich oraz częstym prelegentem konferencji z zakresu doradztwa transakcyjnego oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Dr Lech Giliciński

Członek Zarządu SPR, członek założyciel
Radca prawny, partner kierujący Praktyką Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji
K&L Gates

Specjalizuje się w dziedzinie restrukturyzacji, prawa upadłościowego i naprawczego oraz bankowości i finansów.. Doradza także funduszom private equity. Swoje bogate doświadczenie zdobywał m.in. w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych. Pełnił funkcję głównego doradcy Ministerstwa Sprawiedliwości i EBOiR w procesie wprowadzania w życie prawa upadłościowego i naprawczego. Jest również partnerem krajowym Banku Światowego w Polsce w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego.

Kazimierz Jeleński

Członek Zarządu SPR, członek założyciel
Radca prawny, partner
Kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy

W swojej praktyce koncentruje się na obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności w projektach restrukturyzacyjnych, fuzjach i przejęciach oraz doradztwie prawnym w zakresie organizacji i finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dotyczących wydobycia ropy i gazu oraz inwestycji w sektorze paliwowym. Doradza krajowym i międzynarodowym klientom w zakresie fuzji i przejęć, transakcji typu joint venture oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych i ich zadłużenia. Rankingi Chambers Europe i Chambers Global za lata 2009-2014 wymieniają Kazimierza Jeleńskiego jako Key Individual w kategorii Bankowość i Finanse. W latach 2010 i 2011 Chambers Europe rekomendował go także jako Key Individual w dziedzinie Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Łukasz Misiewicz

Wiceprezes Zarządu SPR, członek założyciel
Dyrektor Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego
PKO BP

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału prawa i administracji. Od 1999 roku swoją karierę zawodową związał z rynkiem finansowym, pracował jako specjalista podatkowy w międzynarodowej firmie doradczej oraz jako analityk w jednym z większych polskich banków.

W PKO BP kieruje działaniami jednostki zajmującej się restrukturyzacją zadłużenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Posiada bogate doświadczenie w nadzorowaniu, zarządzaniu i restrukturyzowaniu firm różnej wielkości i z różnych branż, w tym jako członek rad nadzorczych. W swej praktyce zawodowej nadzorował uczestnictwo w kilku największych procesach restrukturyzacyjnych w ostatnich latach w Polsce.

Maciej Roch Pietrzak

Członek Zarządu SPR
Doradca restrukturyzacyjny, syndyk licencjonowany
PMR Restrukturyzacje

Członek Zespołu Ekspertów przy Ministrze Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. Za prace nad założeniami do Prawa Restrukturyzacyjnego odznaczony przez Ministra Sprawiedliwości Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”. Współautor przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki „Polityki Nowej Szansy”, mającej na celu ochronę polskich przedsiębiorstw przed niewypłacalnością. Inicjator powstania, współtwórca statutu oraz zasad funkcjonowania samorządu zawodowego Syndyków Licencjonowanych – Krajowej Izby Syndyków. Podczas zjazdu założycielskiego został wybrany pierwszym Dziekanem tej organizacji, aktywnie działającej na rzecz profesjonalizacji wykonywania zawodu syndyka. Obecnie sprawuje w niej funkcję Prodziekana ds. Naukowych i Legislacyjnych. Jest także członkiem krakowskiego Instytutu Allerhanda.