Strefa członkostwa

Członkostwo w SPR

 • Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze non profit
 • Członkowie Stowarzyszenia są osobami fizycznymi (członkowie zwyczajni)
 • Firmy i organizacje posiadają możliwość wspierania Stowarzyszenia na zasadzie członków wspierających
 • Stowarzyszenie finansuje się poprzez składki członków zwyczajnych oraz dotacji ze strony członków wspierających
 • Stowarzyszenie pragnie nawiązać aktywną współpracę z międzynarodowymi oddziałami TMA oraz INSOL, jak również innymi lokalnymi stowarzyszeniami o zbliżonym charakterze, jak np. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Szczegóły funkcjonowania określone są w Statucie Stowarzyszenia

Korzyści z członkostwa

 • Dostęp do profesjonalistów w branży na lokalnym i europejskim/światowym rynku dający możliwość wymiany doświadczeń
 • Forum wymiany informacji, pomysłów i wiedzy dotyczącej tematyki restrukturyzacji dla profesjonalistów ze wszystkich dyscyplin
 • Promowanie wysokich standardów w zakresie metod i praktyk zarządzania
 • Możliwość uczestnictwa w branżowych konferencjach i seminariach na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym
 • Płaszczyzna do dyskusji i wymiany doświadczeń specyficznych problemów i sytuacji z praktycznego punktu widzenia
 • Możliwość aktywnego reprezentowania własnej organizacji / firmy pośród profesjonalistów w tej branży
 • Perspektywa rozwoju zawodowego dla praktyków restrukturyzacji, oraz poszerzenie kompetencji niezbędnych do skutecznej praktyk

Wszyscy członkowie SPR mają prawo do:

 • uczestnictwa w spotkaniach i innych inicjatywach służących realizacji statutowych celów SPR;
 • uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków;
 • wskazywania w życiorysach, notatkach biograficznych oraz materiałach marketingowych, że są członkami SPR danej kategorii.

Wszyscy członkowie SPR mają obowiązek:

 • przestrzegać postanowień statutu SPR oraz stosować się do uchwał władz SPR;
 • aktywnie uczestniczyć w pracach SPR;
 • swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia SPR;
 • popierać i czynnie realizować cele SPR, w tym w szczególności promować swoją postawą wysokie standardy etyczne i zawodowe w zakresie praktyk zarządzania i sposobów przeprowadzania procesów restrukturyzacji i upadłości;
 • godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru.

Kto może zostać członkiem SPR?

Osoba fizyczna bezpośrednio zaangażowana w procesy restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw (np. prawnicy, księgowi, doradcy finansowi, managerowie zajmujący się zarządzaniem kryzysowym, osoby posiadające licencję syndyka).

Prawa i obowiązki członka SPR

 • obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich (składka członkowska w roku 2016 wynosi 300 zł)
 • czynne i bierne prawo wyborcze i głos stanowiący na Walnych Zebraniach Członków

Przyjęcie w poczet członków SPR

 • kandydaci są zobowiązani do udzielenia, na prośbę Zarządu, wszystkich informacji koniecznych do rozpoznania wniosku o członkostwo
 • należy uzyskać umotywowaną rekomendację co najmniej 3 członków zwyczajnych SPR, z których jeden jest członkiem Zarządu
 • przyjęcie w poczet członków następuje w drodze uchwały Zarządu

Ustanie członkostwa

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
(a) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
(b) śmierci osoby fizycznej, utraty osobowości prawnej, zdolności prawnej lub likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
(c) podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu ze Stowarzyszenia:
(a) z powodu zalegania z zapłatą składek członkowskich za okres przekraczający dwanaście miesięcy;
(b) w przypadku członka wspierającego także z powodu nierealizowania przez członka wspierającego obowiązku wspierania działalności Stowarzyszenia;
(c) za zachowania sprzeczne ze statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia, w tym w szczególności za zachowania sprzeczne z obowiązkiem realizacji własną postawą celu Stowarzyszenia polegającego na promowaniu wysokich standardów etycznych i zawodowych w zakresie praktyk zarządzania i sposobów przeprowadzania procesów restrukturyzacji i upadłości.

Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia zainteresowanemu złożenie wyjaśnień na piśmie albo osobiście.

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powinno być wniesione co najmniej dwadzieścia jeden dni przed terminem najbliższego Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania członkostwo w Stowarzyszeniu podlega zawieszeniu.

Dokumenty

Deklarację członkowską można pobrać tu: pobierz

Po jej wypełnieniu należy przesłać oryginał na adres do korespondencji, tj.

Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji w Polsce
c/o Dentons
rondo ONZ 1, 30. piętro
00-124 Warszawa

oraz – dla ułatwienia obiegu korespondencji – przesłać skan oryginału na adres agnieszka.augustyniak@dentons.com.